Magnum Pleasure Store Event


Jag var bjuden på ett event som Magnum höll i nu i eftermiddag. På NK i Stockholm har de öppnat Magnum Pleasure Store, en glassbar där man får göra sin egen magnum glass. Jag vet jag vet, socker utmaningen! Men jag har varit så nere den här veckan och jag kände att jag behövde komma iväg och göra något roligt! Så det gjorde jag nu när inbjudan landade i min brevlåda, jag gjorde en glass doppad i vitchoklad toppad med torkade jordgubbar, vitchoklad krip, pistage nötter och lite mörkchoklad. Supergott!  

 

// I was invited to an event that Magnum held this afternoon. At NK in Stockholm, they have opened Magnum Pleasure store, an ice cream bar where you get to make your own magnum ice cream. I know I know, the sugar challenge! But I’ve been so down this week and I felt like I needed to get away and do something fun! So I did, I made an ice cream dipped in white chocolate topped with dried strawberries, white chocolate crisp, pistachio nuts and a little dark chocolate. Super yummy! //

 

Enter a title

Dreaming away to a good place.


All pictures are found at WeHeartIt, I really just want to go somewhere warm with blue water right now. Dreaming away to a paradise.


Just nu känns livet lite extra jobbigt, faktiskt så jobbigt att jag inte har orkat ta mig till skolan den här veckan. Skolan vet dock om vad som har hänt och är förstående med varför jag är hemma. Konstigt nog har jag fått till mer plugg när jag har varit hemma än vad jag brukar få i skolan. Det känns som att man har lite mindre omkring sig hemma och kan fokusera bättre. 

 

Idag ligger jag ute på altanen och solar med min syster som är hemma och har körtelfeber, stackare 🙁 Jag ska ligga här ett tag till och bara slappna av, lyssna på podcasts, andas och tillåta mig själv att vara ledsen och sen försöka att tänka på annat. Det känns ändå ganska skönt, jag ska få till lite plugg också och sen i eftermiddag ta mig till gymmet. Det är ändå där jag mår som bäst.

 

// Right now, life feels a little hard, in fact so hard that I did not even go to school this week. The school knows, however, about what has happened and is understanding of why I’m home. Strangely enough, I have being beter at studying when I’ve been at home than what I usually get done in school. It feels like you have a little less around at home and can focus better.

 

Today, Im just lying out on the patio and sunbathing with my sister who is home and has glandular fever, poor thing 🙁 I’ll be here for a while and just relax, listen to podcasts, breathe and allow myself to be sad and then try to think of other things., it still feels pretty good, I’ll make sure to do some school studies in a while too and later in the afternoon I will walk to the gym. nonetheless, it is where I feel the best. //

 

Getting wider


Latsdrag, brett grepp


Latsdrag i maskin med fria vikter 

Pullovers, sneda *paddla*

Drag över huvudet med rep i cable för lats

Stående skivstångsrodd.

 


NU KOMPISAR HÄNDER DET GREJER! Det känns som att min rygg har stått still i utvecklingen ett litet tag men nu jäklar orkar jag lyfta tyngre och bredden har definitivt blivit lite bättre. Det känns bra! Det beror nog mycket på att jag har ätit lite mer än vad jag brukar, fuskat i kosten lite mer än jag brukar och alltså hamnat på ett överskott av kalorier och haft lite mer energi till träningen, och det syns nu! Nu ska jag köra på som bara den i 1,5 vecka till och sen börjar min tävlingsdiet och Helene kommer att lägga mig på ett kaloriunderskott. Jag är supertaggad! Inte taggad på just dieten för det vet jag är jobbigt, men jag är taggad inför tävlingen men framförallt att se hur musklerna under det fettet jag har nu verkligen ser ut. Jag hoppas bara på att jag inte blir för smal utan att jag har tillräckligt med muskler för att se hyfsat fyllig ut även på en låg fett procent. 

Breda lats drag 
25 reps * 2 set 30 kg 
8 reps * 2 set 60 kg 
10 reps * 1 set 70 kg 

 

Lats drag i maskin med fria vikter 
8 reps * 1 set 70 kg
8 reps * 2 set 80 kg 

 

Stående diagonala pullovers *paddla*
14 reps * 3 set 15 kg avslutade varje set med att spär seta och göra 6-10 reps raka pullovers 

 

Drag ovanför huvudet med rep i cable 
10 reps * 4 set 35 kg 

Stående skivstångsrodd – super set – Sittande rodd,xa smalt grepp 
I stående rodd körde jag 8 reps * 4 set 50 kg och i sittande 10 reps * 4 set 50 kg

//NOW IT HAPPENS STUFF! It feels like my back has stood still in progress for a little while but now suddenly I lift heavier and the width has definitely gotten a little better. It feels good! That’s probably a lot because of the reason that I have eaten a bit more than I used to, cheated in the diet a bit more than I usually do and then ended up in a surplus of calories and had a bit more energy to exercise, and it is now visible! Now I’m going hard on like crazy in 1.5 weeks more and then my competition diet begins and Helene will put me in a calorie deficit. I’m super psyched! Not psyched on that diet since I know that ‘s tough , but I’m psyched for the competition but mainly to see how the muscles under the fat I have now really looks like. I just hope that I will not be too skinny, but that I have enough muscle to look fairly mellow even on a low fat percentage .

 

 Lat pull downs, wide grip
25 reps * 2 sets 30 kg
8 reps * 2 sets 60 kg
10 reps * 1 set 70 kg

 

Lat pull down in machine with free weights
8 reps * 1 set 70 kg
8 reps * 2 set 80 kg

 

Standing diagonal pullovers * paddle *
14 reps * 3 sets 15 kg completed each set of locked seta and do 6-10 reps straight pullovers

 

Pull over your head with rope in cable
10 reps * 4 sets 35 kg

 

Standing Barbell Rows – super sets – Seated rowing , narrow grip
In standing rowing , I drove 8 reps * 4 sets 50 kg and seated 10 reps * 4 sets 50 kg //

 

 

 

 

The impact f the body ideals.

 

Jag sitter och skriver en uppgift i kursen ”Träningslära 1” och fick en fråga som liknande: 

TRÄNING/KROPPSIDEAL-  hur påverkas prestationen. Egna och andras attityder, värderingar och handlingar. respekt för andras åsikter.


Den frågan svarade jag på och jag vill också posta mitt svar här på bloggen då jag hoppas att den kanske kan få en och annan att tänka till. 

 

Hur man påverkas av kroppsideal och andras värderingar, handlingar och åsikter kring hur kroppen ska se ut och hets kring träning är väldigt individuellt skulle jag säga. Jag tror att hur man reagerar och tar åt sig av sådant beror på hurdan självkänsla och självförtroende man har. Har man en bra självkänsla tar man troligtvis inte åt sig av sådant. Jag själv är ett prakt exempel, jag är gammal anorektier och den sjukdomen går ut mycket på att man har en röst på insidan som hela tiden förklarar för en hur dålig man är. För mig var det så i vilket fall, det fanns en röst som gick på repeat i mitt huvud som sa till mig att jag behövde se ut som tjejerna på tidingsomslagen för att vara vacker, utstickande höftben, utstickande nyckelben och revben var vackert i mina ögon och om jag inte hade ett mellanrum på låren när jag stod med fötterna ihop var lika med att jag inte var värt något. Det var en röst i mitt huvud som sa detta till mig, som skrek till mig hur fet och äcklig jag var när jag stod där i spegeln underviktig och klämde lite på fettet på magen som egentligen inte fanns där. Under den här tiden blev jag påverkad av allt. Jag var den personen som gick på den gamla myten att man blir tjock av kolhydrater och jag var hon som sprang bort min ångest i skogen över att jag var otillräcklig för välden. Jag träffade en del andra tjejer som hade samma sjukdom som mig och vi hetsade varandra till att inte äta och vi hetsade varandra till att springa en kilometer extra även om vi reda hade sprungit i över en timme och vi hetsade varandra att köra ner ett finger i halsen eller svälja ett laxerpiller efter att man ätit  något som vi inte ansåg var okej att äta.  

 

Men sen jag blev frisk så har jag hittat min självkänsla och mitt självförtroende och jag vill påstå att jag inte påverkas särskilt av andras åsikter längre. Att säga att man blir helt opåverkad av allt går inte, jag tror att det är en del av att vara människa att man blir påverkad. Men har man en bra självkänsla och tror tillräckligt på sig själv så kommer man ha styrkan att tro på sig själv tillräckligt för att veta att hetsen är fel. Man ska kunna ha en så bra självkänsla att man inte påverkas över det faktum att man som kvinna ska vara en storlek extra small för att vara fin, jag är så pass stark nu att jag vet det. Jag vet numera att jag blir inte lyckligare över att ha ett mellanrum på låren. Jag har istället valt att gå mot normen om att vara smal och jag gör det som jag tycker är roligt. Jag går till gymmet och tränar för att bli stark och lägga på mig muskler och jag tänker ställa upp i en fitnesstävling. Jag får varje dag höra att det inte är snyggt, jag är för stor, jag har för mycket fett osv. Förut skulle jag bryta ihop över sådana kommentarer och byta riktning och hålla mig till det smala idealet. Men idag har jag byggt upp min självkänsla och är tillräckligt stark för att tro på mig själv, jag är bra även om jag inte är den smalaste stickan i asken. 

 

Hur ens prestation påverkas av träningshets och kroppsideal tror jag är en negativ påverkan. Tränar man för att uppfylla ett kroppsideal eller för att man blir hetsad till att träna för att alla ens vänner och kändisarna i skvallertidningen gör det så kommer fokuset i träningen hamna på fel sak. Träna ska man göra för sig själv, för att man mår bra av det och för att det är roligt. Men tärnar man och äter på ett visst vis för att uppfylla något för någon annans skull så kommer man inte se det roliga med träningen och livet kommer tillslut inte att kännas lika roligt att leva längre.

 

// I ‘m writing an assignment for school and and got a question like this:

TRAINING/BODYIDEAL- what impact on performance. Own and others’ attitudes, values ​​and actions. respect for others’ opinions .

I answered that question and I would also like to post my response here on the blog as I hope it may be able to get one or another think.

 

How we get affected by body ideals and values ​​of others , actions, and opinions on how the body should look and equality around the training is very individual, I would say. I think how to react and become influenced by such depends on what kind of self-esteem and self-confidence you have. If you have a good self-esteem you probably won’t take any special notice to things like that. I myself am a prime example, I was anorexic before and a part of the disease for many is to having a voice inside that constantly explain to one how bad it is. For me it was like that in any case, there was a voice that was on repeat in my head that told me I needed to look like the girls on the magazines to be beautiful, visible  hip bones, protruding collarbone and ribs were beautiful in my eyes and to have a thigh gap when I stood with feet together was a mist because otherwise I was not worth anything. It was a voice in my head that said this to me, screaming at me how fat and disgusting I was when I was standing there in the mirror underweight and squeezed a little on the fat on my stomach that was not really there. During this time I was affected by everything. I was the person who went to the old myth that you get fat of carbs and I was the one who ran away my anxiety of that I was that I was unworthy. I met some other girls who had the same disease as me and we egged each other to not eat and we egged each other to run one extra kilometer  even though we know we had been running for over an hour and we egged each other to put a finger down the throat or swallowing a laxativity pill  after eating something that we felt was okay to eat.

 

But then I recovered, I have found my self esteem and my confidence and I would say that I am not particularly sensitive to the opinions of others anymore. To say that you will be completely unaffected by anything does work though, I think it’s part of being human to be  affected. But if you have a good self esteem and believe enough in yourself one will have the strength to believe in yourself enough to know that the ideals is wrong. You should be able to have such a good sense of self esteem that you won’t get affected by the fact that as a woman should be a size zero to be beautiful. Im strong enough now to know that. I now know that I will not be happier if I have a thigh gap. I have instead chosen to go against the norm of being skinny and I do what I think is fun. I go to the gym and train to become strong and build on my muscles and I ‘ll be setting up in a fitness competition. I get to hear that its ugly, that I’m to big or fat every day. Before, I would break up over such comments and change direction and stick to the skinny ideal. But today I have built up my self-esteem and I’m  strong enough to believe in myself, I’m beautiful even if I’m not the thinnest stick in the box.

 

How one’s performance is influenced by the training unit and body ideals , I think is a negative impact. If you train to meet a body ideal, or that you will get baited to train because all your friends and celebrities in the gossip magazine do so, the focus in the workout end up on the wrong thing. To workout should be done for yourself, for feeling good and because you think its fun. But if you eat in a certain way to please somebody else, you will not see the fun in training and life will eventually not feel as fun to live anymore. //

 

Shoulders session

Idag har varit en lång dag, en riktigt dålig dag dessutom. Jag fick ett sms från min kompis Lucas som visste att jag var nere idag och frågade om jag ville ha sällskap på gymmet. Lucas och Rasmus lckades faktiskt att vända min dag som först var en riktig skitdag full med tårar till att faktiskt bli en helt ok dag och dessutom fick jag till ett ganska bra pass och det är jag väldigt tacksam för. Det blev ett axelpass. Det kunde ha gått bättre men med tanke på vilket humör jag var på så är jag nöjd att jag ens gick dit och kämpade på. 

 

Militärpress 
20 reps * 1 set 20 kg

12 reps * 1 set 30 kg
8 reps * 1 set 40 kg

6 reps * 1 set 45 kg 

 

Axelpress 

12 reps * 2 set 12,5 kg
10 reps * 2 set 17,5 kg
6 reps * 1 set 20 kg – drop set ner till 10 kg 6 reps 

 

Sittande hantellyft åt sidan – super set – ”Drag mot hakan med stång”
10 reps * 4 set 7 kg – super set – 10 reps * 4 set 20 kg 

 

En ny övning: Börjar som ett hantellyft och går ut till en axelpress (Finns video på min instagram). 
SUPER MÅNGA reps oklart hur många men cirka 30 reps * 1 set 1 kg
SUPER MÅNGA reps * 1 set 2 kg

Rear delts i cable 
10-12 reps * 4 set 10 kg

 

Militärpress 2 set * 50 reps 10 kg

 

//  Today has been a long day, a really bad day in addition. I received a text from my friend Lucas who asked if I wanted to hang with them to the  gym today and Rasmus and Lucas actually managed to turn my day from being the worst day ever to actually be a pretty good day and I am very grateful for thatl. We did  a shoulder workout . It could have gone better but considering what mood I was in , I am happy that I even went to the gym and killed it.

 

military Press
20 reps * 1 set 20 kg
12 reps * 1 set 30 kg
8 reps * 1 set 40 kg
6 reps * 1 set 45 kg

 

shoulder Press
12 reps * 2 sets of 12.5 kg
10 reps * 2 sets of 17.5 kg
6 reps * 1 set 20 kg – drop sets down to 10 kg 6 reps

 

Seated dumbbell deltoid raises – super set – ”Pulling the bar up against the chin”
10 reps * 4 sets 7 kg – super set – 10 reps * 4 sets 20 kg

 

A new exercise : Starting as a deltoid raise and go out to a shoulder press (video on my instagram) .
SUPER MANY reps unclear how many , but about 30 reps * 1 set 1 kg
SUPER MANY reps * 1 set 2 kg

 

Rear delts in cable
10-12 reps * 4 sets 10 kg

 

Military Press 2 sets * 50 reps 10 kg //