Arms sunday workout

Åh vilken dag! Jag var uppe imorse och gick en power walk runt Djurgården med min fina coach Helene, vi pratade igenom en massa saker och vi har styrt om lite i både diet och planer. Men mer om det senare. 

 

På eftermiddagen tränade jag med en vän, Sebastian. Det blev ett armpass, ett väldigt långt sådant då vi pratade lite för mycket. Men sånna pass är sköna de med, ibland så. Det kan behövas ibland, spenderar man så mycket tid på gymmet så är det skönt att man kan koppla in det sociala livet i det lite också och umgås med vänner på det sättet. Passet gick bra i vilket fall!

 

Uppvärmning:

Triceps pushdown med rep – superset – cable curls med rep 25 reps/övning * 4 varv

 

Hantel curls

12 reps / arm * 1 set 15 kg

6 reps / arm * 4 set 17,5 kg

 

Scullcrushers 

15 reps * 5 set 20 kg

 

Preacher curls med z-stång 

12 reps * 1 set 17 kg

12 reps * 3 set 22 kg

8 reps * 2 set 24 kg 

 

Triceps pushdown med stång – superset – Triceps pushdown med stång omvänt grepp

12 reps / vinkel * 4 set 30 kg 

 

Over head cable curls
12 reps * 4 set 10 kg per sida

 

// Oh what a day! I was up this morning and went for a power walk around Djurgården with my fine coach Helene, we talked through a lot of things and we have refocused a bit of both diet and plans. But more about that later.

 

In the afternoon I trained with a friend, Sebastian. It became a arm session, a very long one then we talked a little too much. But these kinds of workouts are grey too, sometimes. It may be necessary sometimes, if you spend so much time at the gym  it’s nice that you can have some social life there too and also hang out with friends that way. The session was good in any case!

warm up:

Tricep pushdown with rope – superset – cable curls with rope
25 reps / exercise * 4 laps

 

dumbbell curls
12 reps / arm * 1 set 15 kg
6 reps / arm * 4 sets 17.5 kg

 

Scullcrushers
15 reps * 5 sets 20 kg

 

Preacher curls Z-bar
12 reps * 1 set 17 kg
12 reps * 3 sets 22 kg
8 reps * 2 sets 24 kg

 

Tricep pushdown with rod – superset – Triceps pushdown with reverse grip rod
12 reps / angle * 4 sets 30 kg

 

Over head cable curls
12 reps * 4 sets 10 kg per side //

 

 

Enter a title

Thank you. Sun, 31 Aug 2014 13:57:00 +0200

 

Jag vill bara säga tack till er. Tack för att ni kommenterar. Tack för att ni är ödmjuka. Tack för att ni ger mig stöd. Tack för att ni skriver så fint. Tack för att ni tror på mig. Tack för att ni är ni, tack för att ni är bra. 

 

Kommentarerna som jag fick angående min tatuering igår värmde mitt hjärta något otroligt. Jag fick 163 kommentrer på instagram och 58 här på bloggen varav alla var fina kommentarer. Jag trodde inte att jag skulle få så många fina reaktioner. Jag kommer att leva på det här nu ett tag, vilken boost ni gav mig. Jag satt här och nästan grät när jag läste allt fint ni skrivit. Tack, fina ni. 

 

// I just want to say thank  you. Thank you for commenting. Thank you for being humble. Thank you for giving me support. Thank you for writing so nicely. Thank you for believing in me. Thank you for being you, thank you for being good.

 

The comments I received about my tattoo yesterday warmed my heart something incredible. I got 163 comments on instagram and 58 here at the blog which was all nice comments. I did not think I would get so many lovely reactions. I will live on this now for a while, you gave me a real boost. I sat here and almost cried when I read all the sweet things you wrote. Thank you, fine you. //

 

She flies with her own wings.

 

Nu så, nu kommer bilden på min tatuering som jag gjorde på revbenet. Den har för mig en väldigt djup betydelse. 

 

Det står Alis Volat Propriis vilket betyder She flies with her own wings. Den för mig betyder mycket, den meningen är stor. Historian börjar ungefär så här:

 

Ellen 12 år är ensam hemma med mamma, mamma har varit sjuk i många år men hon mår ändå helt okej. Mamma står i köket, hon ska koka thé men hon klagar något fruktansvärt över att hon har ont i ryggen. När Ellen kliver in i köket får hon en snabb blick, ögonkontakt med mamma. Ögonen rullar bakåt och mamma faller i golvet. Ellen sitter på knä intill henne, försöker få att kontakt men det går inte. Mamma svarar inte, mamma bara ligger där och Ellen får panik. Tankarna snurrar. Ringer pappa, inget svar. Ringer igen, inget svar. Tårarna rullar nu nerför kinderna och Ellen ringer 112. Och snart är Ellen ensam kvar. På eftermiddagen hälsar Ellen, lillasyster Tilde och pappa på mamma på sjukhuset. Läkaren säger åt oss att säga hejdå en extra gång för nu ska mamma dö.   

 

Där börjar det, just den händelsen, att vara liten och ensam med en mamma som inte är i medvetande och inte veta vad man ska göra. Bilderna är fortfarande kvar i mitt huvud och den händelsen skadade mig något otroligt. Men min mamma dog inte, hon kämpade för oss. Efter detta gick livet utför. Jag har alltid klickat bättre med killar, jag vet inte riktigt varför men det är bara så det har varit. Jag har nog bara en riktigt bra tjejkompis, det är Malin och sen är det mina killkompisar som står mig närmst. När jag var 14 år hade jag två av mina närmsta killkompisar hemma hos mig. Allt var som vanligt och vi hängde i mitt rum, snackade och garvade. En av dessa killar började kittla mig och det var kul till en början men sen blev greppet hårdare och snart var var jag fast i hans grepp. Nästa kille kom också, och de turades om att ta på mig. Jag vill inet gå in på allt vad det var men detta blev sen hos polisen klassat som något i stil ”våldförande på minderårig”. Stora hår tussar var rivna ur mitt huvud och jag blödde samt hade blåmärken på armarna efter att ha försökt komma loss ur hårda händer. Detta drömmer jag fortfarande mardrömmar om och bara några månader efter detta föll jag in i anorexian. Maten blev min fiende och den onda rösten flyttade in i mitt huvud, förklarade för mig hur dålig jag var, hur äcklig jag var, hur fet jag var. Den skrek åt mig, kastade mig i marken och stampade på mig tills det knappt fans något kvar längre… Sen kom rakbladet fram, de gled lätt över fin hud. Det var ingen skön smärta men det var fysisk smärta, en fysisk smärta som för stunden tog över alt det där onda i mig. Det som gjorde illa mig mentalt. 

 

Men vet ni? Jag vann. Jag tog mig ur allt det där. Jag kämpar och jag tar inte skit. Jag tog tag i mig själv och polisanmälde killarna som gjorde illa mig. Jag tog tag i mig själv och kämpade med maten och började äta igen. Jag tog tag i mig själv och slängde rakbladen och lovade, aldrig igen. 

 

Det står min tatuering för. Jag flyger med egna vingar. För jag kan. Min tatuering står för all skit som hänt, den står för att jag klarar mig, jag kämpar och tar mig ur det. Alis Volat Propriis. 

 

// Now, the picture of my tattoo that I did on the rib. It has, for me a very deep meaning.

It says Alis Volat Propriis which means She flies with her ​​own wings. It means a lot for me, this sentence is big. The story begins like this:
 
Ellen 12 years old, alone at home with mom, mom has been ill for many years but she’s still okay. Mom is in the kitchen, she is making tea but she complains about her sore back. When Ellen steps into the kitchen, she gets a quick glance, eye contact with mom. Moms eyes roll backwards and mom drops to the floor. Ellen sits on her knees beside her, trying to get a connection, but for nothing. Mom does not respond, mom is just lying there and Ellen panics. The thoughts are spinning. Calling dad, no answer. Calling him again, no answer. The tears are rolling down her cheeks and Ellen calls 911. And soon Ellen is left alone. In the afternoon Ellen, her sister Tilde and dad are visiting mom in the hospital. The doctor tells us to say goodbye one more time, because now mom will die.

 

Thats where it begins, at that event, to be a kid and alone with a mom who is not in consciousness and not knowing what to do. The pictures are still in my head and the incident damaged me something incredible. But my mother did not die, she fought for us. After this, my life went downhill.

 

I have always clicked better with guys, I do not really know why but it’s just the way it has been. I think I only have one really good girl friend, it is Malin and then it’s my male friends who are closest to me. When I was 14, I had two of my closest guy friends at my house. Everything was as usual and we hung out in my room, talking and laughed. One of these guys started to tickle me and it was fun at first but then his grip  became harder and soon I was stuck in his grip. The next guy also came, and they took turns paw on me. I don’t want to go into whatever it was, but this was later at the police classified as something like ”sexual assault on a child”. Big hair balls were torn out of my head and I was bleeding and had bruises on my arms after trying to get away from the hard hands. I still have nightmares about this and just a few months after that I fell into the anorexia. The food was my enemy and the evil voice moved into my head, explained to me how bad I was, how disgusting I was, how fat I was. It screamed at me, threw me to the ground and stomped on me until there barely was anything left anymore … Then the blades came, they slipped easily over the fine skin. It was not a nice pain but it was a physical pain, that physical pain took over the evil pain inside of my for the moment. Tat evil thing that hurt me mentally.

 

But do you know? I won. I took myself out of all that. I am struggling and I do not take shit. I grabbed myself and did a  police notified the guys who hurt me. I grabbed myself and struggled with food and started eating again. I grabbed myself and threw the razor blades and promised, never again.

 

It is my tattoo. I fly with my own wings. Because I can. My tattoo stands for all the shit that happened, it stands for that I fight and I keep going and I struggle and I can make it. Alis Volat Proppiis. //

 

Motivation.

Idag togs ett jobbigt beslut och jag behöver all motivation jag kan få. Det känns som att livet inte vill samarbeta och jag behöver motivation till allt, till maten, till träningen, till livet, till kärleken. Nej så illa är det inte men jag är ganska nere. Jag längtar tills snödag när jag ska träffa min fina Helene. En power walk på djurgården med coachen, hon har förmågan att lugna ner mig på ett sätt som inte många kan. 

 

Här ovan satte jag ihop ett litet collage med lite olika bra motivations citat och bilder från mina egna pass. Motivation när den behövs som mest. 

 

// Today was a tough decision made and I need all the motivation I can get. It feels as if life does not want to cooperate and I need motivation to everything, to food, to training, to life, to love. No, not so bad  but I’m pretty down. I can’t wait until sunday when I will meet my beautiful Helene. A power walk on Djurgården with the coach, she has the ability to calm me down in a way that not many can do.

 

Above, I put together a little collage with some different good motivational quotes and images from my own sessions. Motivation when it is needed most. //

 

A hard workout.

Igår ville inte internet samarbeta med mig och jag var så trött att jag inte orkade fixa till problemet. Jag var så slut efter gårdagens träning och skola att jag somnade redan vid 21 tiden på kvällen. Det kändes bra att komma i säng så pass tidigt för en gång skull. Jag behövde verkligen det. 

 

I vilket fall, jag ska inte sitta här och klaga! Jag hade ett riktigt bra axelpass igår och det känns idag! Det såg ut som följande:

 

Stående militärpress

20 reps * 1 set 20 kg

20 reps * 1 set 25 kg

10 reps * 1 set 40 kg

6 reps * 2 set 42 kg

 

Drag mot hakan med stång i båge

20 reps * 1 set 20 kg

10 reps * 1 set 25 kg

8 reps * 2 set 35 kg

 

Axellyft åt sidan

20 reps * 1 set 8 kg

10 reps * 1 set 12,5 kg 

8 reps * 2 set 10 kg

 

Omvänd axelpress i maskin

20 reps * 1 set 15 kg

10 reps * 1 set 27 kg

6 reps * 2 set 40 kg

 

Hög bred rodd med rep

20 reps * 1 set

10 reps * 1 set

6-8 reps * 2 set (Vikter här vet jag inte riktigt)

 

Följande övningar gjorde jag i en cirkel, 15-25 reps av varje övning utan vila emellan * 4 varv

Sittande hantelpress med ryggstöd – 12,5 kg

Framåtlutad hantellyft åt sidan – 5 kg

Drag mot hakan i cable – 20 kg

Hantellyft åt sidan – 5 kg

 

// Yesterday the internet didn’t want to cooperate with me and I was so tired that I could not manage to fix the problem. I was so exhausted after yesterday’s workout and school that I went to sleep already at 21pm o’clock in the evening. It felt good to get to bed so early for once. I really needed it.

 

In any case, I will not sit here and complain! I had a really great shoulder workout yesterday and it feels today! It looked like the following:

 

Standing military press 

20 reps * 1 set 20 kg

20 reps * 1 set 25 kg

10 reps * 1 set 40 kg

6 reps * 2 set 42 kg

 

Pull towards the chin with rod  

20 reps * 1 set 20 kg

10 reps * 1 set 25 kg

8 reps * 2 set 35 kg

 

Deltoid raises

20 reps * 1 set 8 kg

10 reps * 1 set 12,5 kg 

8 reps * 2 set 10 kg

 

Reverse shoulder press machine 
20 reps * 1 set 15 kg 
10 reps * 1 set 27 kg 
6 reps * 2 sets 40 kg

 

High broad rowing with rope 
20 reps * 1 set 
10 reps * 1 set

6-8 reps * 2 sets (weights here I do not know)

 

The following exercises did I do in a circle, 15-25 reps of each exercise with no rest in between * 4 laps 

Sittande hantelpress med ryggstöd – 12,5 kg

Framåtlutad hantellyft åt sidan – 5 kg

Drag mot hakan i cable – 20 kg

Hantellyft åt sidan – 5 kg //