re: Be kind to yourself

Det här inlägget skrev jag för ett tag sen men jag vill posta det igen. Det äv viktigt att inte glömma bort sig själv i vardagsstressen, vänner, pojkvän, familj, träning, läxor osv. DU är viktig. 

Att vara snäll mot sig själv är något jag tror att vi alla måste bli bättre på. Något man kan tänka på är att du borde behandla dig själv på samma sätt som du behandlar din bästakompis. 

Många tjejer och även killar säkert också (drar inte alla över samma kant så missuppfatta inte) samt jag själv är inte särskilt snälla mot sig själva. I dagsläget är mång väldigt självkritiska och trycker ner sig själva dagligen. Jag själv är väldigt självkritisk och har väldigt höga förväntningar på mig själv, jag har ständigt en dialog i mitt huvud och ibland är jag inte helt snäll mot mig själv. Jag vill lyckas med så mycket, jag vill att det ska gå bra med träningen, jag vill få bra betyg, jag vill ha ett extra jobb, jag vill vara den perfekta flickvännen, jag vill vara en bra kompis, en bra dotter, syster? Ja listan blir lång! 

Jag tror inte att jag är ensam om det här, jag tror att många känner stor press i dagens samhälle på att allt ska vara så perfekt hela tiden. Man blir ju lite stressad när alla dessa bloggare målar upp ett perfekt liv, inga ups and downs bara massa ?ups?, kompisen ändrar sin relations status på facebook från singel till i en relation medans du själv har lite struligt med din partner, din favorittidning har på omslaget tryckt med stor text ?Så får du en perfekt beachbodypå bara 3 veckor?. 

Jag vet inte hur just du är men jag själv kan bli väldigt osäker på mig själv när jag bläddrar i alla dessa modetidningar och får läsa diverse tips på hur man ska få bättre av det ena och det andra och jag börjar tänka på saker i mitt utseende som jag aldrig lagt märke till förut. Jag kan stå framför spegeln och peka ut det ena och det andra. Jag är dock inte lika mycket så längre, det var värre förut. Men sen jag blev frisk från min ätstörning och började träna och äta som jag gör idag har jag fått ett bättre självförtroende och jag är mer säker på mig själv. 

Om jag ska komma tillbaks till det jag sa i början av inlägget,  ?Behandla dig själv som du behandlar din bästavän?. Skulle du säga till din bästa vän att hennes lår ser tjocka ut när hon har på sig klänning, skulle du säga att den där finnen hon/han har i pannan är så stor att den syns från månen? Svaret är nej, nej, nej, nej. Du ser inte ens det där i din kompis, du tycker att hen är fantatsik fin i klänning, super snyggt med de kurvorna som den framhäver! För tjocka lår, pfft nej verkligen inte, när hon kommer till skolan så säger du direkt hur fin hon är! Och den där finnen? Nej den såg du inte ens förens hon påpekade den. 

Vad jag vill få fram är att vi är väldigt självkritiska och att vi borde vara snällare mot oss själva. Istället för att titta i spegeln och peka ut vartenda fel du ser, varför inte peka ut något du tycker är fint? Ska du köpa ett par nya jeans peka inte då ut att dina ben ser större ut i dessa som är blå än vad de gör i dina svarta jeans du brukar ha, hallå kolla in vilken rumpa du fick i dessa istället?! Du upptäcker en ny finne på morgonen, ja so what? Ingen annan än du stör sig på den ändå. Alla dessa små problem tar en himla massa energi från din vardag som är helt onödig. Så jag ber er (och mig själv) försök att stöta bort all negativ energi du har runt om kring dig och fokusera på det positiva i ditt liv. Det går inte att vara perfet på alla plan, vi är bara människor. 

Försök istället att göra det bästa det du har, du kommer att vara mycket gladare. Jag lovar. <3

Var snäll mot dig själv.

DSC_0145

Being kind to yourself is something I think we all need to get better at. Something to think of is to  treat yourself the same way you treat your best friend.

Many girls and even guys certainly and myself are not very kind to themselves. In the current situation many people are very self-critical and pressing themselves daily. I myself am very self-critical and have very high expectations for myself, I have a constantly  dialogue in my head and sometimes I?m not entirely kind to myself. I want to succeed in so much, I want to be succesful in the gym, I want to get good grades, I want to have a extra job in the weekends, I want to be the perfect girlfriend, I want to be a good friend, a good daughter, sister. .. Yes the list is long!

 

I do not think I?m alone on this, I think many people feel a lot of pressure in today?s society for everything to be so perfect all the time. You become a little stressed when all these bloggers paint a perfect life, no ups and downs just  ?ups?, your  friend changes her relations status on Facebook from single to in a relationship while you and your partner is struggeling a lot,  Your favorite magazine is printed on the cover in large print ?This is how you get a perfect beach body in just 2 weeks?.

 

I do not know how  you are, but I myself can get very unsure of myself when I?m looking at all these fashion magazines and get to read various tips on how to get better of the this and that and I start thinking about things in my appearance I never noticed before. I can stand in front of the mirror and point out one fault after another. However, I?m not so much like that anymore, it was worse before. But then I recovered from my eating disorder and began to train and eat like I do today, I have a better self-confidence and I?m more sure of myself.

 

If I have to get back to what I said at the beginning of the post, ?Treat yourself like you treat your bestfriend?. Would you tell your best friend that her thighs look thick when she is wearing dress, would you say that the sit she / he has on his forehead is so large that it is visible from the moon? The answer is no, no, no, no. You do not even see these things in your friend, you find that she looks absolutley stunning in her new dress, she looks super sexy with those curves! Thick thighs, pfft no not really, when she comes to school, you say immediately how beautiful she is! And that sit? No, you didn?t even notice it before she pointed it out.

 

What I want to say is that we are very self-critical and that we should be kinder to ourselves. Instead of looking in the mirror and point out every single flaw you see, why not point out something you think is nice? Should you buy a new pair of jeans do not point out that you think that your legs look huge in them, hey check out the ass you got in these instead?! You discover a new pimple in the morning, well so what? No one but you gets disturb by that  anyway. All these little problems takes a whole lot of energy from your everyday life that is completely unnecessary. So I ask you (and myself) to try to repel all negative energy you have around you and focus on the positives in your life. We can not be perfet at all levels, we are only humans. 

 

Intead try to make
the best of everything you have, you will be feeling mush happier. i promise <3

 

Be kind to yourself.

 

Enter a title

Things that motivates me

[youtube width=”700″ height=”500″]https://www.youtube.com/watch?v=nhRzkGpdQdk&feature=player_embedded[/youtube]

 

Mitt mål, att stå på bikini fitness scenen i Noveber 2014. Jag vet att om jag vill göra det så måste jag kämpa för det nu.

My goal, to stand on the bikini fitness stage in tNovember 2014. I know that if I want to do it I have to fight for it now.

Bilder på vältränade tjejer. 

Pictures of fit girls.

”Motivations” videos. 

”Motivation” videos. 

 När jag ser att det går bra för andra. ”Kan hon så kan jag!”  🙂

When I see that other makes progress. ”If she can, I can too!” 🙂

Jag själv. Jag blir motiverad till att fortsätta när jag ser min progress och vad jag har lyckats åstakomma. Det får mig att vilja fortsätta!

Myself. I am motivated to continue when I see my progress and what I have managed to do so far. It makes me want to continue!

Motivations texter, ni vet sånna som cirkulerar runt på ex instagram. 

Motivations texts, you know, like for an example on instagram.

min motivation

 

 

 

Fat measurements

Jag har inte hunnuit men nu ska jag berätta om resultatet från min fettmätning, jag var som jag sa rädd att jag inte skulle fått några resultat de två senste månaderna och att jag till och med kanske hade lagt på mig lite fett eftersom att jag misshandlade min kropp men för mycket träning samt bara mellan 900-1000 kalorier mat om dagen. 

Jag trodde fel! Som tur va. Jag har tappat och i det här inlägget tänkte jag berätta om mina nya värden och hur man gör en fettmätning eftersom att det var en del av er som inte visste hur en mätning går till. 

När man mäter fettet kan man göra det på olika vis men det vanligaste är att man gör en kalipermätning. När man gör en kalipermätning använder man en sån kaliper som är på bilden nedan, man sätter ”klämmorna” med fettet man har emellan på ett antal punkter på kroppen och den visar på sin illa display hur många milimeter fett man har. Farid berättade för mig att kvinnor har mest fett på triceps och magen och män hade mest runt buken och rygg. 

Så här ser jag ut just nu. 

Total fett %: 15,28% (För två månader sen hade jag 15,80 så jag har tappat lite)

Biceps: 5,2 mm

Triceps: 13 mm

Rygg: 5,6 mm

Mage: 10,4 mm

Bål: 10,8 mm

Lår: 3,7 mm

Jag har alltså minst fett på låren, det trodde jag verkligen inte! Mindre än 1/2 centimeter. Eftersom att mina ben är så stora, men som Farid sa. De är stora för att de är stakra, mycket muskler. Så det känns okej, jag är nöjd med min mätning. Jag vill självklart minska lite överallt men det är inte mycket som ska bort innan min fett procent är nere på mitt mål. 😀 

kaliper

I have not had time but now I’ll tell you about the results of my fat measurement, I was, as I said, afraid that I would not receive any results, the two senste months and I even might have put on a little fat because I abused my body with too much training and only between 900-1000 calories of food a day.

 

I thought wrong! As luck huh. I have lost and in this post I thought I tell you about my new values ??and how to make a fat measurement because it was some of you that did not know how the measurement is done.

 

When measuring the fat you can do it in different ways but the most common is that they make a kalipermeasurment. While making a kalipermeasurment you use one of those caliper is in the picture abow, you ”clamps” the fat  a number of points on the body and it shows on his bad display how many millimeters of fat you have. Farid told me that women have the most fat in the triceps and abdomen and men had mostly around the abdomen and back.

 

How do I look right now.

 

Total Fat%: 15.28% (Two months ago, I had 15.80% so I’ve lost a little)

Biceps: 5.2 mm

Triceps: 13 mm

Back: 5.6 mm

Abdominal: 10.4 mm

Trunk: 10.8 mm

Thigh: 3.7 mm

 

So I have a minimum of fat on the thighs, that I really did not know! Less than 1/2 centimeters. Because my legs are so big, but Farid said. They are big because they are strong, much muscle. So it feels okay, I’m happy with my measurement. I obviously want to reduce a little of everything but there is not much to be away before my fat percentage is down to my goal. 😀

 

'Normal Barbie'

This isn’t my post but I dound it HERE and I wanted to share it. But I dont want you to belive its my text or pictures so I dont steal it, I just want you to read it because its intresting. 

”What would Barbie look like if she were modeled after the average American woman?

Very different, it turns out.

Artist Nickolay Lamm of MyDeals.com used CDC measurements of an average 19-year-old woman to create a 3-D model, which he photographed next to a standard Barbie doll. Lamm then photoshopped the 3-D model to make it look like a Barbie doll.

”If we criticize skinny models, we should at least be open to the possibility that Barbie may negatively influence young girls as well,” Lamm said in an email to the Huffington Post. ”Furthermore, a realistically proportioned Barbie actually looks pretty good.”

Considering how peculiar a Barbie body would look in real life, Lamm concluded: ”If there’s even a small chance of Barbie in its present form negatively influencing girls, and if Barbie looks good as an average-sized woman in America, what’s stopping Mattel from making one?”

LOOK: Barbie With A More Realistic Body”

slide_306146_2642663_free

 

Idrottsskadecenter – Martin Löwgren

Hej!

I måndags efetrmiddag var jag på Idrottskadecenter och träffade min personliga tränare Martin Löwgren. Jag var där för kolla vad jag fått för resultat under de sju veckorna som jag har dietat. För sju veckor sedan hade jag en fettprocent på 21,8% och målet under de här veckorna var att gå ner till en procemt på 18% kroppsfett. 

När jag satt på bussen påväg till Martin så var jag så nervös att jag mådde illa, jag var osäker på om jag skulle ha kommit ner hela vägen till 18% eller om jag skulle gå från Martin och vara besviken på mig själv. När jag gick därifrån var jag stolt över mig själv. 

Jag hade fått mycket bättre resultat än väntat, på sju veckor har jag gått ner från 21,8% kroppsfett till 15,8% fett. Förstår ni vilken lycka?! 

Under dessa sju veckor har jag:

Gått från 21,8% fett till 15,8% fett.

Axlar: Tappat 1 centimer

Mitt över bröstet: Tappat 4 centimeter

Bröstkorgen(Under brösten): Tappat 2 centimeter

Överarm: Tappat 1 centimeter

Midja: Tappat 10 centimeter

Magen (Över naveln): Tappat 12 centimeter

Rumpa: Tappat 1 centimeter

Lår: Tappat 1 centimeter. 

Jag är verkligen jättejättenöjd med mina resultat! Jag har lyckats bibehålla min muskelmassa och faktiskt lagt på mig lite nu under den här tiden trots att jag ligger på ett underskott vilket är ovanligt, jag har tappat 10 centimeter runt midjan och 6 procent fett. Nu ökar vi tempot lite och siktar mot att komma ner till en fettprocent på 10-12%. Så det är bara för mig att ligga i på gymmet och med mina promenader samt diet nu de kommande veckorna. Jag har Martin vid min sida genom hela processen så det känns bra med stöd. 

Martin har ett privat gym på Östermalm Stockholm, är du intresserad så finns mer info om det HÄR. Samt om man är intresserad av att anlita Martin som tränare så kan man också anlita honom där på den sidan.  

 

img_184

Så här ser gymmet ut.

 

Hello!

 

On Monday afternoon I was at my personal trainers private gym and met my trainer Martin Löwgren. I was there to check out what I got for results during the seven weeks I’ve been on my diet. Seven weeks ago I had a fat percentage of 21.8% and the target during these weeks was to go down to a procent 18% body fat.

 

As I sat on the bus on my way to Martin, I was so nervous I felt sick, I was unsure if I would have come all the way down to 18% or if I would go from Martin and be disappointed in myself. When I left, I was proud of myself.

I had much better results than expected, at seven weeks, I have gone down from 21.8% body fat to 15.8% fat. Do you understand what happiness I felt?!

 

During these seven weeks I have:

 

Gone from 21.8% fat, 15.8% fat.

Shoulders: Dropped 1 centimer

My chest: Lost 4 centimeter

Chest (Under breasts): Dropped 2 centimeters

Upper Arm: Lost 1 centimeter

Waist: Dropped 10 centimeters

Belly (belly button): Dropped 12 centimeters

Buttom: Lost 1 centimeter

Thigh: Lost 1 centimeter.

 

I am really pleased with my results! I’ve managed to maintain my muscle mass and actually put on a bit now during this time even though I was lying on a deficit which is rare, I’ve lost 10 centimeters around the waist and 6 percent fat. Now we will step this up a level and aim to get down to a body fat percentage of 10-12%. So it’s just for me to be keep working in the gym and go out for my power walks and keep my diet in track  now the coming weeks. I have Martin at my side through the whole process so it feels good with lots of support.