Here we go!

 

Klockan har slagit 14:00 och nu lanseras min nya blogg här på Devote! Jag vill faktiskt börja med att säga tack till Myshowroom för den tiden som vi hade tillsammans, och att jag är väldigt tacksam över att jag fick blogga där och få chansen att växa och utvecklas. Samt också tacka för alla roliga event och fina människor! Här ovan är en bild på mig och Hugo som är delägare av MSR från i Julas när vi hade julbord. Härligt gäng! 😀 

 

Men nu är det dags för mig och gå vidare och numera hittar ni mig och mina inlägg på den här adressen. Vi har flyttat över alla mina gamla inlägg hit, vad som däremot krånglade lite var kommentarerna och de följde tyvärr inte med. Jag tycker att det är lite tråkigt då jag älskar att kika på era kommentarer, det är ju trots allt mycket utifrån era kommentarer som jag får blogg idéer och vi har byggt upp det här tillsammans! Vi håller på att kika på det och hoppas att kommentarerna kan komma hit under nästa vecka. 🙂 

En liten rolig funktion som finns nu är att man kan trycka på ”like” på inläggen, ser ni det rosa hjärtat bredvid kommentars funktionen? Klicka där om ni gillar inläggen! 🙂 hihh

Hoppas att ni är lika taggade som jag är! Ny header, ny bloggplattform, ny start. NU KÖR VI! 😀 

Its time, it’s 2pm and now my new blog is launched here at Devote! I actually want to start by saying thank you to Myshowroom for the time we had together, and I’m very grateful that I got the chance to blogging there and get to grow and develop. And also thanks for all the fun events and great people! Above is a picture of me and Hugo who is a part owner of the MSR Media Group from this christmas when we had Christmas dinner. Lovely bunch! 😀

But now it’s time for me to move on, and now you’ll find me and my posts at this address. We have moved over all my old posts here, what does floundered a bit was the comments and they unfortunately didn’t followed. I think it ‘s a bit sad because I love to look at your comments, it is after all much based on your feedback I get blog ideas and we built this together! We’re about to look at it and hope that the comments can come here next week. 🙂

A fun feature that is now available is that you can press ”like” on my posts, you can see the pink heart next to the comments feature? Click there if you like the posts! 🙂 hihi

 

Hope you are equally excited as I am! New header, new blog platform, new start . LETS GO!  😀

 

Enter a title

BMR day in norrköping

Hej!

Jag är på TopFormula i Norrköping, det är ganska dött här tyvärr men det går bra för oss. Jag hade världens problem att hitta hit, jag kom hit vid halv tio och jag skulle vara på plats klockan tio och det skulle ta tio minuter att gå från stationen hit. Jag använde google maps, det måste vara något fel på den för jag hittade verkligen inte. Jag gick väldigt fel, fick hjälp av en människa, tappade bort mig igen – fick hjälp av en ny – tappar bort mig en och en halvtimme senare hittar jag rätt. Jag var alltså 45 minuter sen ungefär. Men men, det är inte alltid lätt!

DSC_0007

DSC_0013

DSC_0004

DSC_0017

 

Hello!

 

I’m on TopFormula in Norrkoping, it’s pretty dead here unfortunately but it goes well for us. I had the world’s problems to find here, I got here at half past nine and I was supposed to be in the store at ten o’clock and it would take ten minutes to walk from the station here. I used Google maps, there must be something wrong with it because I didnt find the right place. I went very wrong, got help from a man, lost me again – was helped by a new one – get lost – one and a half hour later I find right. So I was 45 minutes late or so. Well, well it is not always easy!

 

Be kind to yourself.

Att vara snäll mot sig själv är något jag tror att vi alla måste bli bättre på. Något man kan tänka på är att du borde behandla dig själv på samma sätt som du behandlar din bästakompis. 

Många tjejer och även killar säkert också (drar inte alla över samma kant så missuppfatta inte) samt jag själv är inte särskilt snälla mot sig själva. I dagsläget är mång väldigt självkritiska och trycker ner sig själva dagligen. Jag själv är väldigt självkritisk och har väldigt höga förväntningar på mig själv, jag har ständigt en dialog i mitt huvud och ibland är jag inte helt snäll mot mig själv. Jag vill lyckas med så mycket, jag vill att det ska gå bra med träningen, jag vill få bra betyg, jag vill ha ett extra jobb, jag vill vara den perfekta flickvännen, jag vill vara en bra kompis, en bra dotter, syster… Ja listan blir lång! 

Jag tror inte att jag är ensam om det här, jag tror att många känner stor press i dagens samhälle på att allt ska vara så perfekt hela tiden. Man blir ju lite stressad när alla dessa bloggare målar upp ett perfekt liv, inga ups and downs bara massa ”ups”, kompisen ändrar sin relations status på facebook från singel till i en relation medans du själv har lite struligt med din partner, din favorittidning har på omslaget tryckt med stor text ”Så får du en perfekt beachbodypå bara 3 veckor”. 

Jag vet inte hur just du är men jag själv kan bli väldigt osäker på mig själv när jag bläddrar i alla dessa modetidningar och får läsa diverse tips på hur man ska få bättre av det ena och det andra och jag börjar tänka på saker i mitt utseende som jag aldrig lagt märke till förut. Jag kan stå framför spegeln och peka ut det ena och det andra. Jag är dock inte lika mycket så längre, det var värre förut. Men sen jag blev frisk från min ätstörning och började träna och äta som jag gör idag har jag fått ett bättre självförtroende och jag är mer säker på mig själv. 

Om jag ska komma tillbaks till det jag sa i början av inlägget,  ”Behandla dig själv som du behandlar din bästavän”. Skulle du säga till din bästa vän att hennes lår ser tjocka ut när hon har på sig klänning, skulle du säga att den där finnen hon/han har i pannan är så stor att den syns från månen? Svaret är nej, nej, nej, nej. Du ser inte ens det där i din kompis, du tycker att hen är fantatsik fin i klänning, super snyggt med de kurvorna som den framhäver! För tjocka lår, pfft nej verkligen inte, när hon kommer till skolan så säger du direkt hur fin hon är! Och den där finnen? Nej den såg du inte ens förens hon påpekade den. 

Vad jag vill få fram är att vi är väldigt självkritiska och att vi borde vara snällare mot oss själva. Istället för att titta i spegeln och peka ut vartenda fel du ser, varför inte peka ut något du tycker är fint? Ska du köpa ett par nya jeans peka inte då ut att dina ben ser större ut i dessa som är blå än vad de gör i dina svarta jeans du brukar ha, hallå kolla in vilken rumpa du fick i dessa istället?! Du upptäcker en ny finne på morgonen, ja so what? Ingen annan än du stör sig på den ändå. Alla dessa små problem tar en himla massa energi från din vardag som är helt onödig. Så jag ber er (och mig själv) försök att stöta bort all negativ energi du har runt om kring dig och fokusera på det positiva i ditt liv. Det går inte att vara perfet på alla plan, vi är bara människor. 

Försök istället att göra det bästa det du har, du kommer att vara mycket gladare. Jag lovar. <3

Var snäll mot dig själv.

DSC_0145

Being kind to yourself is something I think we all need to get better at. Something to think of is to  treat yourself the same way you treat your best friend.

Many girls and even guys certainly and myself are not very kind to themselves. In the current situation many people are very self-critical and pressing themselves daily. I myself am very self-critical and have very high expectations for myself, I have a constantly  dialogue in my head and sometimes I’m not entirely kind to myself. I want to succeed in so much, I want to be succesful in the gym, I want to get good grades, I want to have a extra job in the weekends, I want to be the perfect girlfriend, I want to be a good friend, a good daughter, sister. .. Yes the list is long!

 

I do not think I’m alone on this, I think many people feel a lot of pressure in today’s society for everything to be so perfect all the time. You become a little stressed when all these bloggers paint a perfect life, no ups and downs just  ”ups”, your  friend changes her relations status on Facebook from single to in a relationship while you and your partner is struggeling a lot,  Your favorite magazine is printed on the cover in large print ”This is how you get a perfect beach body in just 2 weeks”.

 

I do not know how  you are, but I myself can get very unsure of myself when I’m looking at all these fashion magazines and get to read various tips on how to get better of the this and that and I start thinking about things in my appearance I never noticed before. I can stand in front of the mirror and point out one fault after another. However, I’m not so much like that anymore, it was worse before. But then I recovered from my eating disorder and began to train and eat like I do today, I have a better self-confidence and I’m more sure of myself.

 

If I have to get back to what I said at the beginning of the post, ”Treat yourself like you treat your bestfriend”. Would you tell your best friend that her thighs look thick when she is wearing dress, would you say that the sit she / he has on his forehead is so large that it is visible from the moon? The answer is no, no, no, no. You do not even see these things in your friend, you find that she looks absolutley stunning in her new dress, she looks super sexy with those curves! Thick thighs, pfft no not really, when she comes to school, you say immediately how beautiful she is! And that sit? No, you didn’t even notice it before she pointed it out.

 

What I want to say is that we are very self-critical and that we should be kinder to ourselves. Instead of looking in the mirror and point out every single flaw you see, why not point out something you think is nice? Should you buy a new pair of jeans do not point out that you think that your legs look huge in them, hey check out the ass you got in these instead?! You discover a new pimple in the morning, well so what? No one but you gets disturb by that  anyway. All these little problems takes a whole lot of energy from your everyday life that is completely unnecessary. So I ask you (and myself) to try to repel all negative energy you have around you and focus on the positives in your life. We can not be perfet at all levels, we are only humans. 

 

Intead try to make the best of everything you have, you will be feeling mush happier. i promise <3

 

Be kind to yourself.

 

After 2 weeks diet

Nu har jag dietat i två veckor så min pojkvän hjälpte mig att göra nya mått på min kropp för att jämföra med hur det var för två veckor sedan när Martin mätte. Jag är rätt nöjd med resultaten, på vissa ställen är det egentligen meningen att jag ska få större mått men jag har gått ner på även dem ställena också tyvärr, jag får se till att bygga lite mer muskler så att centimeterna ökar där lite helt enkelt! Bland annat måtten vid bröstkorgen, mina lats måste öka lite har Martin sagt till mig. Men det fixar jag!

 

Vikt: – 4 kg

Axlar (ovanför bröst): – 5 centimeter

Bröstkorg (mitt över bröst): – 8 centimeter 

Bröstkorg (under bröst): – 1 centimeter 

Överarm: – 1 centimeter

Midja: – 8 centimeter

Rakt över navel: 10 centimeter

Rumpa: – 5 centimeter

Lår: – 4 centimeter

bild-88

Now I have been on my diet for two weeks so my boyfriend helped me make new measurement of my body to compare with what it was two weeks ago when Martin measured. I am pretty happy with the results, in some places it is really meant for me to get bigger dimensions but I have gone down even at those places also, unfortunately, I must make sure to build a little more muscle to increase the centimeters! Among other measurements at the chest, my response must increase a little, Martin has said to me. But I’ll fix that!

Shoulders (above the breast): – 5 centimeters

 

Chest (center of chest) – 8 centimeters

 

Chest (under the breast): – 1 centimeter

 

Upper Arm: – 1 centimeter

 

Waist: – 8 centimeters

 

Straight over the bellybottom : 10 centimetrs

 

Buttom: – 5 centimeters

 

Thigh: – 4 centimeters

 

I can I will.

bild-26

Ni har säkert sett hashtagen på instgram, IcanIwill. Jag har använt mig av den under ett bra tag och den blir allt större och större. Tanken bakom I Can I Will är att motivera och inspirera till att satsa på det du vill, att våga göra förändringar och kämpa. Det fina med ICIW är att det kan handla om precis vad som helst, det kan vara karriären, träningsmål, uppsats eller vardagen. Men det vi vill få fram med taggen är attså – Du kan. Du kan  skapa precis vad du vill, du kan krossa alla barriärer, sätta precis vilka mål du vill, göra precis vad du vill ? hur du vill. Genom att vi sprider den här hastagen och dela med oss av vår personliga resa kan vi motivera och inspirera andra till att också börja sin resa mot sitt mål.

Mannen som är grundaren för I can I will heter Gustaf Ollas, jag är nu en av ambassadörerna för hans märke för att jag tycker att det han gör är helt fantastiskt och jag vill hjälpa till att föra vidare budskapet!

Därför använder jag produkter från ICIW så som armband, wristraps, shakers, keps osv. och även taggar mina bilder på instagram med hashtagen. Vill ni också vara med och föra budskapet vidare och inspirera andra, tagga era bilder med #Icaniwill eller #ICIW. Om ni är intresserade av att köpa produkter kan man göra det http://www.mmsports.se/icaniwill

bild-24

 

You’ve probably seen the hashtag on instagram, #IcanIwill. I’ve used it for quite a while and it is getting bigger and bigger. The idea behind I Can I Will is to motivate and inspire people to go for what you want, dare to make changes and fight. The beauty of ICIW is that it could be about just about anything, it can be career or  training goals, essay or everyday life. But we want to get across with the tag is – You can. You can create whatever you want, you can break all the barriers, putting exactly what goals you want, do whatever you want – however you want. By that we spread this haste day and sharing our personal journey, we can motivate and inspire others to also begin their journey towards their goals.

 

The man who is the founder of I can I will is named Gustaf Ollas, I am now one of the ambassadors for his brand because I think that what he does is absolutely amazing and I want to help to carry the message!

 

Therefore, I use products from ICIW such as bracelets, wristraps, shakers, hat and so on. and even tags my photos on instagram with the hashtag.

 

If you also want to be a part of this, and spread the message that everything is possible if you want to. Tag your picture with #icaniwill or #ICIW