6 tips to stay motivated

DSC_0111

Hitta en träningsform som du tycker är rolig. Att gå till gymmet och lyfta vikter är inte något för alla. Den mest effektiva träningen är den som blir av, det är större chans att du får träningen gjord om du tycker att det är kul och inte bara jobbigt. Kanske tycker du att tennis, badminton, dans, cykling, simning eller zumba är roligare? Hitta en träningsform som du ser fram emot att utföra!

Gör en träningslista på spotify med musik som du känner dig peppad av att lyssna på!

Lägg träningen på en rimlig nivå. Hur många gånger i veckan har du tid att träna? Planera din träning, när du ska träna, vilken tidpunkt och vilka dagar. Ta dig inte vatten över huvudet och gå in allt för hårt till en början, det är lätt att man känner sig motiverad att träna 6 dagar i veckan de två första veckorna. Men det är tufft att gå från 0-100 och motivationen ryker ganska snabbt! Lägg din träning på en nivå som du känner att du kommer orka följa och må bra av! Ingen stress.

– Varför tränar du? Vi alla har en anledning, hitta just DIN anledning till att du tränar. Vad är ditt mål och varför vill du nå det? Visualisera den bilden där du har nått ditt mål och plocka fram den bilden när din motivation tryter.

– Snygga träningskläder. Det finns i alla prisklasser! Köp nya träningskläder, känn dig snygg när du gåt till träningen. Man blir alltid mer motiverad om man ser fram emot att sätta på sig snygga träningskläder och skor.

– Träna tillsammans! Det är alltid roligare att träna tillsammans med någon, har man en träningskompis kan träningen bli ett roligt sätt att umgås som variation till att sitta på ett cafe och dricka latte. Har man bokat att man ska träna med någon så blir det svårare att strunta i träningen. 🙂

// – Find an exercise form that you think is fun. Going to the gym and lifting weights is not for everyone. The most effective exercise is the one that is done, there is a greater chance that you get the workout done if you think it is fun and not just a hassle. Maybe you think that tennis, badminton, dancing, cycling, swimming or Zumba is fun? Find an exercise that you look forward to performing!

Make a workout playlist on Spotify with music that you feel psyched listening to!
Exercise a reasonable level. How many times a week do you have the time to workout? Plan your training when you should exercise, what time and on which days. Do not take water over your head and go in too hard at first, it’s easy to feel motivated to train 6 days a week the first two weeks. But it’s tough to go from 0-100 and motivation smokes pretty quickly! Add your training at a level that you feel you will be able to endure and feel good about! No stress.
Why do you workout? We all have a reason, find your reason to exercise. What are your goals and why do you want to achieve it? Visualize the image where you have reached your goal and pick it up the days when you feel that your motivation isnt on top.
Stylish workout clothes. There are in all price ranges! Buy new workout clothes, feel good looking when you are training. It will always be easier to stay motivated if you are looking forward to putting on stylish workout clothes and shoes.
Work together! It’s always fun to train with someone, if you have a workout buddy it can be a fun way to spend time as variety to sit in a cafe and drinking latte. If you have booked that you should train with someone it will be harder to ignore the training. 🙂 //

Enter a title

Vad är hälsa?

Nu är det faktiskt inte alls särskilt långt kvar till sommaren. Eller vissa dagar känns det ju faktiskt som sommar på riktigt, men det är väl först i juni och juli som man kan säga att det är sommar på riktigt! Jag är en riktig sommartjej och jag ser fram emot att få ligga på stranden, grillkvällar och långa promenader på sommarkvällen. Något som är mindre kul med att sommaren närmar sig är den jäkla hetsen som kommer med den. Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det har gått för långt. Hetsen alltså. Det har nästan blivit som en tävling om vem som är mest hälsosam och vem som har störst muskler. Folk taggar sina bilder med #fitspo #fitnessmotivation #strongisthenewskinny. Jag själv vet om att jag är en del i den här instagram/blogg världen och faktikst driver en blogg där jag skriver om min egen träning, träning i allmänhet och mat. Dessutom under namnet fitspooration. Men meningen med min blogg och instagram är inte att hetsa till träning och att äta 100% clean. Med min blogg vill jag förmedla min egen version av fitspo (om vi nu ska kalla det så).

Hälsa är inte något vi kan se. Hälsa är inget vi kan ta på. Hälsa är inte en speciell kroppstyp. Hälsa syns inte, samma sak som att ohälsa inte syns. Eller jo till viss del ibland syns det men ni förstår min poäng. Hälsa är inte att äta kvarg till frukost och ha en super tonad kropp med snygga muskler. Hälsa är när du tar hand om din kropp, när du matar den med bra mat som du klarar av att leva på utan att gå och känna dig hungrig. Känner du att du mår bra av att träna 3 gånger i veckan så är det bra, känner du att du vill träna 12 gånger i veckan får att må bra så är det också bra – så länge som du trivs med det och känner att du klarar av det.

Strong is the new skinny är faktiskt ett av mina favorit qoutes. Men just nu känns det faktiskt mer som att strong is the new skinny är lite av en qoute som människor med ätstörningar kan gömma sig bakom. För mer än hälften av bilderna som blir taggade med strong is the new skinny är på underviktiga personer. Du behöver inte vara den starkaste och lyfta de tyngasta vikterna för att vara stark. Nej vet du vad – Det räcker med att du känner dig stark! Vad är en väldefinerad biceps värd när du kan vara stark mentalt och kunna bära alla matkassar hem från butiken och samtidigt putta fram barnvagnen framför dig? SUPERKVINNA.

Man bli ju faktiskt lite förvirrad över vad hälsa egentlgien är. Kolla i tidningshyllan nere på Ica till exempel, det står en rad med olika ”Hälso tidningar” varav på 4 av dem så står det ”Gå ner 10 kilo på blah blah blah veckor”. På omslaget är det också en kvinna oftast som är väldigt vältränad och troligtvis retusherad också, detta är hälsa liksom. En supertonad kropp betyder inte hälsa, allas kroppar är olika trots allt. För vissa är det hälsa att ha lite extra hull på magen och för andra så är det hälsa att vara tonad. Allas kroppar har olika förutsättningar och det är bara att inse det.

Trenden att vara supersmal har gått över lite till att vara supervältränad vilket inte heller är bra. Jag vill att ni ska veta det, känn ingen press eller ångest någonsin över något som ett kroppsideal. Gör vad du mår bra av. Ät när du är hungrig, ät tills du är mätt, ät hälsosam och bra mat. Träna för att du tycker att det är roligt och inte för att du känner dig tvingad till det. Gör det för din egen hälsa och jämför dig inte med andra.

Jag hoppas verkligen inte att ni ser mig som en person som är delaktig till att hetsa kring ett nytt ideal för det gör jag inte. Som ni vet är min slogan ”Healthy is the new sexy” som jag kom på själv när jag startade min blogg. Hälsa har inget specifikt utseende,  en speciell vikt eller något specifikt över huvudtaget. Du vet vad du mår bra av, kör på det.

Sen vill jag även tillägga att det är vi själva som pushar för ett ideal. När jag la upp en bild på mig själv i bikini från min semester förra veckan på instagram var de flesta kommentarer bra. Men det var ett par kommentarer som var lite sisådär. Bland annat skrev en tjej att jag bara hade en massa celluliter överallt. Jag antar att hon som skrev det har en porslins len hy utan en enda cellulit eller bristning or what so ever. Så det är viktigt att tänka på vad man kommenterar, för även om kanske inte jag tog illa vid mig av just den kommentaren så kanske det är någon som läser den kommentaren och jämför mig med sig själv och tar illa vid sig. Bara en tanke.

Var den bästa och mest hälsosamma versionen av dig själv, det är hälsa på riktigt.

// Now it’s actually not far att all from summer. Or some days are actually summer for real, but I guess that you cannot say that it is summer before  June and July! I am a true summer girl and I look forward to lie on the beach, barbecues and long walks in the summer evening. Something that is less fun with that the summer is approaching, is the damn press and stress that comes with it. If I’ll be honest, I think it has gone too far. The stress about it. It has become next to a competition about who is the most healthy and who has the most muscle. People tag their photos with #fitspo #fitnessmotivation #strongisthenewskinny. I myself know that I am a part of this instagram / blogosphere and actually runs a blog where I write about my own training, training in general, and food. Furthermore, under the name fitspooration. But the point of my blog and Instagram is not to incite to exercise and to eat 100% clean. With my blog I want to convey my own version of fitspo (if we should call it that).

Health is not something we can see. Health is not something we can take on. Health is not a particular body type. Health can not be seen, the same as that unhealth  is not visible either. Or well, at some extent sometimes it can be seen if a person is healthy or unhealthy but you understand my point. Health is not to eat quark for breakfast and have a super toned body with lean muscle. Health is when you take care of your body, when you feed it with good food that you can manage to live on without walking around and feel hungry. If you think that you feel good about working out three times a week that is good, if you feel that you want to train 12 times a week to feel good that is good too – as long as you feel comfortable with it and feel that you can handle it.

Strong is the new skinny is actually one of my favorite qoutes. But right now it actually feels more like being strong is the new skinny is a bit of a qoute that people with eating disorders can hide behind. Since more than half of the images that are tagged with strong is the new skinny is showing underweight people. You do not need to be the strongest or lifting the heaviest weights to be strong. No, you know what – it is enough that you feel strong! What is a well defined biceps worth when you can be strong mentally and be able to carry all the groceries home from the store and simultaneously push forward the stroller in front of you? SUPER WOMAN.

What health actually is can be a bit confusing. Just check the magazine rack down in the store, for example, there are a number of different ”Health magazines” which 4 of them says ”Lose 10 kg of blah blah blah weeks”. On the cover, it is also usually a woman who is very fit and probably retouched too, this is what we picture that health is. A super toned body does not necessary equally health, everyone’s body is different after all. For some it’s health to have a little extra fat on your stomach and for others it’s health to be toned. Everyone’s bodies have different conditions and it is only to realize that.

The trend to be super skinny have gone over a little to be super fit which is also not good. I want you to know that, feel no pressure or anxiety ever over something like a body ideal. Do what you feel good about doing. Eat when you are hungry, eat until you are full, eat healthy and good food. Workout because you think it is fun and not because you feel forced to do so. Do it for your own health and don’t compare yourself with others.

I really hope that you don’t see me  as a person who is involved to push for a new ideal, because that is not what I want to do.. As you know, my slogan ”Healthy is the new sexy” that I came up with  myself when I started my blog almost 4 years ago. Health has no specific appearance, a special weight or anything specific at all. You know what you feel good about and you should just go with it.

Then I want to add that we are the ones who pushes for an ideal. When I posted a picture of myself in a bikini from my vacation last week on instagram most were good comments. But there were a couple of comments that was a bit so-so. Among other things, a girl wrote that I just had a lot of cellulite everywhere. I guess she who wrote it has a porcelain smooth skin without a single cellulitis or stretch mark or what so ever. So it’s important to think about what we comment on each others posts., Perhaps I didnt  took offense by that particular comment but maybe it’s someone who reads the comment and compares with themselves  and they take offense. Just a thought.

Be the best and healthiest version of yourself, THAT is health for real. //

PicMonkey Collagejjjjj

Så nära som perfekt

PicMonkey Collage

Jag tycker att citaten ovan är något att tänka på. Vi lever i en värld full av hets. Det är hets om skola, jobb, utbildning, det är hets om utseende och träning, hets om pengar, hets om allt. Jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer bort att vi bara är människor, att det är viktigt att inte hetsa upp sig över små saker, att leva livet. Man behöver inte ha allt för att ha ett perfekt liv, men det är bra om man kan se det lilla fina i vardagen och på så vis göra det man har till något så nära som perfekt. Om nu begreppet perfekt ens existerar.

// I think that the above quotations is something to think about. We live in a world of baiting. There is baiting for school, work, education, there is baiting about appearance and exercising, for  money, about everything. I think it is important that we do not forget that we are only human, it is important to not get stressed out about little things, but just to live life. You don’t need  everything to have a perfect life, but it’s good if you can see the small things in everyday life and in some way make what you already have  into something as close as perfect. If now the concept perfect even exist. //

Frukt på balkongen

P5173185 P5173186 P5173188 P5173189 P5173192

Detta är ju hur bra som helst! Livet är skönt. <3 Denna fruktskålen gjorde jag och Jesper ordning, här i Spanien är frukten fantastiskt god och betydligt mycket större i storlek än hemma!! :O Ni skulle se paprikorna som vi köpte, jag tror aldrig att jag någonsin har sett så stora paprikor innan. En paprika här är som två normalstora hemma… Galet! 

Den är fruktskålen satt vi i alla fall och mumsade i oss på balkongen i solen. Ananas, kiwi, kokos och granatäpple. Ananas är nog den godaste frukten som finns, så gott. Denna var jättesaftig och väldigt söt i smaken, helt perfekt.

// This is amazingly good! Life is good. <3 Me nd Jesper made this fruit bowl earlier, Here in Spain the fruit is tasting fantastically good and they are considerably larger in size than at home!! :O You should see the peppers that we bought yesterday, I don’t think that I have ever seen that large peppers before. A pepper here is like two normal sized at home… Crazy!

We sat outside on the balcony enjoying the sun  and munched on this fruit bowl. Pineapple, kiwi, coconut and pomegranate. Pineapple is probably the best tasting fruit according to me, This one here was really juicy and very sweet in the taste, absolutely perfect. //

About stress

DSC_0290

Jag hittade den här texten i en Facebook status, jag bara kände att jag var tvungen att dela den med er. SÅ VIKTIGT:  Ta hand om er <3

En psykolog vandrade runt i rummet medan hon talade om att hantera stress inför publiken. När hon lyfte ett glas med vatten så förväntade sig alla att hon skulle fråga om glaset var “halvtomt eller halvfullt”. Istället frågade hon med ett leende “Hur tungt är detta glaset med vatten?”
Det kom en del svar och gissningarna varierade mellan 100 och 500 gram.

Hon svarade, “Den absoluta vikten har egentligen ingen betydelse. Det beror helt enkelt på hur länge jag håller glaset. Om jag håller det i en minut så är det inget problem. Om jag håller det i en timme kommer jag att ha lite ont i armen. Om jag håller det i en dag, så kommer min arm att kännas domnad och förlamad. I varje enskilt fall kommer glaset att ha oförändrad vikt, men ju längre vi håller det desto tyngre blir det.

Hon fortsatte: Stress och oro är som det där vattenglaset. Om vi tänker på dessa ett tag så händer ingenting. Om vi tänker på dem lite längre så kommer det att börja göra ont. Om vi tänker på dem hela dagarna så kommer vi att känna oss förlamade – oförmögna att göra någonting.

Det är viktigt att komma ihåg att släppa det som stressar dig. Så… så tidigt på kvällen som du kan, lägg undan allt det du bär på. Fortsätt inte att bära på saker under kvällen och inpå natten. Kom ihåg att sätta ner vattenglaset!!”

Okänd författare.

// I found this on a Facebook status, and i felt like sharing it with you guys. SO IMPORTANT. Take care <3

A psychologist walked around a room while teaching stress management to an audience. As she raised a glass of water, everyone expected they’d be asked the ”half empty or half full” question. Instead, with a smile on her face, she inquired: ”How heavy is this glass of water?”

Answers called out ranged from 8 oz. to 20 oz.

She replied, ”The absolute weight doesn’t matter. It depends on how long I hold it. If I hold it for a minute, it’s not a problem. If I hold it for an hour, I’ll have an ache in my arm. If I hold it for a day, my arm will feel numb and paralyzed. In each case, the weight of the glass doesn’t change, but the longer I hold it, the heavier it becomes.”

She continued, ”The stresses and worries in life are like that glass of water. Think about them for a while and nothing happens. Think about them a bit longer and they begin to hurt. And if you think about them all day long, you will feel paralyzed – incapable of doing anything.”

It is important to remember to let go of what stresses you. So … as early in the evening as you can, put away all that you are carrying. Do not continue to carry on things during the evening and into the night. Remember to put down the glass of water. //