Är det okej?

DSC_0232

Jag får frågor dagligen om saker som är okej.

Är det okej att äta godis en gång i veckan? Jag tränar 5 dagar i veckan.

Är det okej att äta proteinbarer varannan dag eller blir jag tjock då?

Är det okej att ta ut en extra vilodag i veckan?

Är det okej att jag dricker alkohol en kväll? Min syster fyller 18 och sk ut på krogen för första gången. 

Snälla fina ni, det är okej. Det finns inget som är okej och inte okej. Som jag brukar säga ”Allt i lagom måtta” är okej. För mycket eller för lite av något är aldrig bra. Bara för att ni lever det ”hälsosamma livet” betyder inte det att det ska gå till överdrift och att ni ska förbjuda er saker, för då är det inte hälsosamt längre. Vill ni äta godis en eller flera dagar i veckan, så ja gör det! Känner du att du måste ta en dag off från träningen, gör det! Det är helt okej, det är faktiskt mer än okej, lyssna på kroppen. Den har oftast rätt. Fyller syrran år? Njut då och ha kul med henne!

// I get questions every day about things that are okay.

Is it okay to eat candy once a week? I workout 5 days a week.

Is it okay to eat protein bars every other day or will I get fat?

Is it okay to take an extra rest day a week?

Is it okay for me to drink alcohol one night? My sister is turning  18 and are going out on the club for the first time.

Sweetie, it’s okay. There is nothing that is okay and not okay. As I usually say, ”Everything in moderation” is okay. Too much or too little of anything is never good. Just because you live the ”healthy life” does not mean that you should take it to extremes and that you prohibit yourself things, then it’s not healthy anymore. Do you want to eat candy once or twice a week, so yes do it! Do you feel that you have to take a day off from training, do it! It’s okay, it’s actually more than okay, listen to your body. It’s usually right. Is it your sisters birthday? Enjoy the time to have fun with her! //

Enter a title

Att hålla motivationen

PicMoghytrdfnkey Collage
Det här med att hålla motivationen uppe till att sköta kosten och träningen är inte alltid på topp. Inte för mig i alla fall, och jag antar att jag inte är ensam om att känna att motivationen kan tryta lite ibland. Ett problem som många har som är nya i gymmet är att de är väldigt motiverade till en början och går också på fullhjärtat till gymmet. Men många slutar nästan lika snabbt igen. Jag tänkte i det här inlägget ge lite tips på hur man kan göra för att hålla motivationen uppe och inte ge upp träningen och den hälsosamma kosthållningen.

Jag vill att du ska börja med att fråga dig själv, ”– Är detta vad jag vill?”.

Är detta vad du vill? Bestäm dig och starta på en gång. För att starta en ny hälsosam livsstil måste man bryta de gamla mönstret. Därför involverar det beslutet hela din personlighet och du kommer vara tvungen att ändra stora delar i din vardag. Du måste bestämma dig och inte bara göra ett eller några försök och sen ge upp. Att byta livsstil är inte lätt men det är värt det. Hitta viljestyrkan och säg hej till ditt nya hälsosamma jag.

Det första du måste göra är att hitta viljestyrkan. Du kommer inse väldigt fort att viljestyrkan är den viktigaste delen av allt om du vill nå dina mål. Din kropp har all kapasietet till att nå målen, men den kan inte om inte din hjärna säger till kroppen vad den ska göra.

Sätt inte upp orimliga mål. Det är helt fantastiskt att du har bestämt dig för att sluta röka, att du ska äta sundare och börja träna 3 dagar i veckan. Men inte allt på en gång. Det kan lätt bli för mycket och det hela slutar oftast med att man ger upp hela projektet.

Hitta en träningskompis. Det är motiverande att träna med en annan person. Att ha någon att träna med gör det svårare att dra sig undan med en dålig ursäkt till att inte träna. Alltså, har du och din kompis bestämt att ni ska ut och springa så kan du inte skippa träningen även fast du hellre skulle stannat hemma och tittat på film med din ben and jerry. Dessutom är det alltid trevligt med lite sällskap och någon som är där och pushar dig lite extra!

Bestäm dig för specifika träningsdagar. Bestäm tre dagar i veckan som träninsdagar. Det är helt lagom och du får en ledig dag mellan varje träningstillfälle. Det är viktigt att du väljer lämpliga tidpunkter och sedan planerar din vardag med dessa tider som utgångspunkt.

Låt inte träningen gå till överdrift. Om träningen är för hård finns det en stor risk att du tappar motivationen. Lyssna på din kropp.

Jobba dig långsamt mot topp. Det tar lång tid att förändra sin kropp, processen tar sin tid. Men kom ihåg, ett litet framsteg är också ett framsteg.

Sist men inte minst. Kom ihåg att om du ska ändra om i din vardag, gör det av rätt anledningar. Det ska inte ligga ångest bakom en livsstils förändring, utan lägg träningen och kosten på en nivå som du känner att du klarar av och mår bra av. Livet ska vara roligt att leva och förhoppningsvis så kommer du känna att träningen tillför energi och lycka i ditt vardagsliv. <3

// To stay motivated to take care of diet and exercise are not always easy. Not for me anyway, and I guess I’m not the only one who feels lie the motivation is running out sometimes. One problem that many people who are new to the gym have is that they are very motivated to begin with and they also go all in to the gym. But a lot of people also stop almost as quickly again. I thought to give some tips on how to do to stay motivated and not give up exercise and a healthy diet.

I want you to start by asking yourself, ”Is this what I want? ‘.

Is this what you want? Decide and get started right away. To start a new and healthy lifestyle you have to break the old pattern. Therefore, the decision involves your whole personality and you will be forced to change much in your everyday life. You must decide for yourself and not just do one or a few attempts and then give up. Changing lifestyle is not easy but it is worth it. Find your willpower and say hello to your new healthy self.

First thing you need to do is to find your willpower. You will quickly realize the fact that the willpower will be the most important part if you want to achive your goals. Your body has every oportunite to change and achive a goal, but it can’t without your mind telling your body what to do.

Do not set unreasonable goals. It’s amazing that you’ve decided to quit smoking, that your about to eat healthier and start exercising 3 days a week. But not all at once. It can easily become too much and it all usually ends with giving up the entire project.

Find a workout budy. Its motivationg to exercise with another person. To have someone to exercise with makes it harder to pull away with a poor excuse for not exercising. Therefore, you have to exercise if you and your budy has decided to do so even if you rather stay home and watch a movie with your ben and jerry.

Decide to workout at specific days. Start to exercise 3 days a week, thats perfect and you will get one day of rest between every workout. It is important that you choose appropriate times and then plan your day with these times as a starting point.

Do not overdo your workout. Listen to your body.

Work your way slowly towards the top. It takes a long time to change the body, the process takes time. But remember, a little progress is still progress.

Last but not least. Remember that if you are going to change your everyday life, do it for the right reasons. It should not be anxiety behind a lifestyle change, but add the workout and diet at a level that you feel you are capable of and feel good about doing. Life should be fun to live and hopefully you will feel that the training adds energy and happiness in your everyday life. <3 //

Juluppvisning

IMG_0635_2PC052469 PC052474PC052481 PC052488

Min syster tränar som ni vet, Cheerleading. Idag hade hon juluppvisning och jag känner mig sådär larvigt stolt där jag sitter på läktaren. Jag blir helt varm i hjärtat när jag ser hur hon utvecklas, hur kul hon tycker att det är och framförallt att hon har hittat sin safe zone där i hallen med sina tjejer.

Det är kul att ha fått följa henne från att hon började för flera år sedan och inte ens kunde hjula till att hon nu tränar i ett av de bästa lagen i Sverige, i april åker hon iväg och ska tävla VM i USA. Min lillasyster har blivit stor. Så mycket kärlek. <3

Jag lyckades inte fånga någon bra bild när de stuntade idag men ovan är några bilder som jag fick till när det stod lite still så att säga. 😀

// My sister train as you know, cheerleading. Today she had her christmas show off for parents, friends etc. I felt a little silly, sitting there on the stands almost crying because I’m so proud of her. My heart becomes warm when I see how she develops, how funny she thinks it is above all that she has found her safe zone there with her girls.

It’s fun to have been able to follow her from when she started several years ago and now she is practicing in one of the best teams in Sweden, in April she goes away and will compete the World Cup in the United States. My little sister has grown up. So much love. <3

I did not manage to catch any good pictures when they did their stunts today but the above are some photos that I took when it was a little quiet so to speak. : D //

Major breakfast and cardio

P9061912P9061909P9061914P9061911

En tillbakablick till min födelsedag, det var något annat än havregrynsgröt… 😉 Fast just för tillfället känner jag mig faktiskt inte sugen på något som människor brukar lägga under kategorin ”fusk mat” eller ”onyttig mat” vilket jag inte riktigt vill kalla det då jag mer anser att det kan vara hälsosamt att veta att det är okej det med ibland utan att känna att det är ett fusk eller så! 🙂 Jag tycker att det är skönt att jag inte är så sugen nu, jag och min mamma kröp faktiskt upp i soffan igår med lite glass men jag tyckte inte att det var så gott faktiskt… Så jag åt inte särskilt mycket, det känns onödigt att äta glass om man inte ens njuter av den särskilt. Jag är mer sugen på protein pudding eller något… Vad hände? haha! 

Hur som helst, så var jag uppe imorse och körde spinning 55 minuter innan frukost. Jag har kommit in i ett riktigt flow där känner jag nu! Jag brukar i vanliga fall snegla lite på klockan genom hela passet och känna att jag vill kliva av cykeln mest hela tiden, men nu så tycker jag att det är roligt på ett helt annat sätt och jag ser liksom fram emot att ställa klockan för att gå dit, extra roligt är det att köra 55 inuters passen! 😀 Det känns jättebra att jag har hittat ett svinjobbigt sätt att köra cardio som verkligen tar ordentligt och man svettas halvt ihjäl, som jag samtidigt tycker är roligt! Vad gör ni helst för typ av cardio? 🙂 

// A throw back to my birthday, it was something more than oatmeal… 😉 But at the moment I actually dont crave anything that some people usually put under the category of ”cheat food” or ”unhealthy food” which I do not really want call it as I more believe that it can be healthy to know that it is okay with that too sometimes without feeling that it is a cheat or somethingt! 🙂 I think it’s nice that I’m not craving anything now, me and my mom actually crawled up on the couch yesterday with some ice cream but I did not think it was to tasty actually… So I did not eat much, it feels unnecessary to eat ice cream if I dont even enjoy it fully. I’m more hungry for protein pudding or something… What happened? haha!

Anyway, I was up this morning and did 55 minutes interval training on the spinning bike before breakfast. I feel like I have a awesome flow right now when it comes to spinning! I normally throws an eye on the clock throughout the spinning sessions and feel like stepping of the bike about the entire time mostly, but now I think it’s funny in a completely different way and I look forward to set the clock to go there, the most fin sessions are the 55 minutes ones! 😀 It feels great to have found a way to do cardio that is a reeeeeal struggle to preform and the sweat is pouring and you are incredibly tired afterward and still I LOVE IT. What type of cardio do you think is the most fun to do? 🙂 //

Sunday snuggle

DSC_0297DSC_0298

Jag har en dag i veckan där jag unnar mig något lite extra sådär, vilket typ varje vecka blir en Ben and Jerrys. Självklart med smaken Cinnamon Buns, den är den bästa 😉 Jag är lite tråkig på det viset, hittar jag något som jag tycker om så kör jag på det och är lite feg för att prova något nytt eftersom jag redan vet vad jag har eller vad man ska säga… Bilderna ovan är från ikväll, mys söndag i soffan! 

Vilken är din favorit Ben and Jerry? Kom nu med era absoluta favoriter, nästa vecka kanske jag ska våga mig på en ny… kanske.

// I have one day a week where I eat something considered ”unhealthy” as I have missed during the week, which kind of every week will be a Ben and Jerry’s. Obviously with the taste Cinnamon Buns, it is the bes t;) I’m a little boring in that way, I find something that I like and then I go for it always and is a bit cowardly to try something new because I already know what I have or what to say… The pictures above are from tonight, Sunday snuggle up on the sofa!

What is your favorite Ben and Jerry? Come with your absolute favorites, next week maybe I’ll venture on a new… maybe. //